Wet en regelgeving 2020

Strenge handhaving Informatieplicht Energiebesparing in 2020

Sinds 1 juli 2019 moeten alle bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas inzicht geven in hun energieverbruik en in de genomen maatregelen voor energiebesparing. Ditzelfde geldt sinds donderdag 5 december 2019 voor alle bedrijven met een energie-auditplicht (EED). Tot op heden zijn er 38.303 informatieplicht rapportages ingeleverd voor 44.089 wet milieubeheer inrichting. Deze zullen de komende tijd worden gecontroleerd. De handhaving van de Informatieplicht Energiebesparing ligt bij de gemeenten en de omgevingsdiensten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft om het toezicht te versterk €5 miljoen extra geld beschikbaar gemaakt.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/nieuws/2019/informatiegestuurd-toezicht-centraal-tijdens-3e/

Nieuwe ronde Energieaudits 2020

Voor bedrijven die onder de EED vallen is sinds 1 juli 2019 een nieuwe audit-ronde begonnen. EED staat voor Energy Efficiency Directive, een Europese richtlijn die al meerdere jaren van kracht is. Een onderneming valt onder de EED wanneer er meer dan 250 fte in dienst is of wanneer er een jaaromzet is van meer dan €50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van €43 miljoen. Dit jaar is de tweede ronde begonnen waarbij ondernemingen een nieuwe energie-audit dienen uit te laten voeren. Voor ondernemingen die in de eerste ronde voor 5 december 2015 al rapportages over de energie-audits hebben aangeleverd, ligt de deadline voor de nieuwe rapportage op 5 december 2019. Voor alle andere bedrijven ligt de deadline op 31 december 2020. Naast de nieuwe ronde voor energie-audits is het bevoegd gezag ook veranderd. Waar eerst de gemeenten en de omgevingsdiensten verantwoordelijk waren voor het controleren van de bedrijven, ligt deze verantwoordelijkheid nu bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

CO2-reductie in 2020

Alle organisaties met een uitstoot boven de 10 kiloton CO2 moesten in 2019 een CO2-reductieplan indienen. In dit plan staan de investeringen in CO2-reducerende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Bovendien wordt er een concreet CO2-reductiepad in het plan omschreven. In 2020 toets het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van de ingediende plannen of de betreffende bedrijven het afgesproken CO2-reductiedoel voor 2030 behalen. Zijn de plannen ontoereikend, dan maken overheid en bedrijfsleven aanvullende reductie-afspraken om het doel alsnog te behalen.

ODE-kosten verviervoudigen vanaf 2020

Het kabinet vindt dat iedereen een eerlijke bijdrage aan de transitie moet leveren. Daarom verhoogt het kabinet het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de opslag duurzame energie (ODE) in 2020 van 1/2e naar 2/3e. Deze verhoging komt volledig voor rekening van grootverbruikers. De lasten per bedrijf hangen samen met het energieverbruik. Onze Managing Consultant Sander Balk heeft deze kosten even op een rijtje gezet.

SDE++ verleent subsidie op CO2-reducerende technieken

In 2020 verbreedt de overheid de bestaande SDE+-regeling naar de SDE++. De twee belangrijkste verschillen zijn de gesubsidieerde technieken en de gekozen meeteenheid:

Voorheen kwamen alleen hernieuwbare energieproductietechnieken in aanmerking voor subsidie. De SDE++ verstrekt ook subsidie aan CO2-reduceerbare technieken. De SDE+-regeling hanteerde het aantal opgewekte kWh als meeteenheid. De SDE++-regeling meet het gereduceerde aantal ton broeikasgas.

In maart 2020 vindt een eenmalige subsidieronde oude stijl (SDE+) plaats. Deze ronde heeft een budget van minimaal 1,5 en maximaal 2 miljard euro. De subsidieronde voor de SDE++ vindt plaats in september 2020 en heeft een budget van 5 miljard euro.

Mochten er vragen zijn over een van de genoemde onderwerpen neem dan gerust contact met ons op.