Voorzichtig met het verlagen van gecontracteerd vermogen

Gecontracteerd vermogen verlagen?

Spoiler alert: nee, niet doen!

Gecontracteerd vermogen is een belangrijk aandachtspunt in het energiemanagement. En verdient steeds meer aandacht. Wat is hier aan de hand?

Stel: je constateert dat het maximaal vermogen van je stroomverbruik continu, en misschien zelfs ruim, onder het gecontracteerd vermogen ligt? Dan lijkt het logisch om een aanvraag in te dienen bij de netwerkbeheerder om het gecontracteerd vermogen te verlagen. Daarmee bespaar je immers kosten. Voorheen was zo’n verzoek een ‘no-brainer’. In tijden van netcongestie is dit geen vanzelfsprekendheid meer. In de meeste gevallen is het zelfs sterk af te raden. Hoe zit dat?

‘Eenvoudig’ verlagen of verhogen?

Het gecontracteerd vermogen is het maximale vermogen aan elektriciteit dat gedurende een specifiek moment gebruikt mag worden. Dit vermogen wordt uitgedrukt in kW. De hoogte van het gecontracteerd vermogen ligt altijd onder het maximaal vermogen van je aansluiting. En is alleen van toepassing als je een grootverbruikaansluiting hebt (groter dan 3x80A). Voor zo’n aansluiting moet er met de netbeheerder een zogeheten afzonderlijke transportovereenkomst (ATO) gesloten worden. In deze ATO is het gecontracteerd vermogen vastgelegd dat de netbeheerder voor je reserveert.

De netbeheerder zal maandelijks voor het gecontracteerd vermogen dat voor je wordt gereserveerd op het net een factuur sturen. Op deze factuur worden ook andere onderdelen van de dienstverlening van de netbeheerder gefactureerd. Het gecontracteerd vermogen is daar dus een onderdeel van. Voorheen kon het verlagen of verhogen van het gecontracteerd vermogen relatief eenvoudig geregeld worden. Dat is niet meer het geval. Wat is er aan de hand?

Bovengrond net in veld met gele bloelen

Gecontracteerd vermogen wordt niet meer in alle gevallen automatisch naar boven bijgesteld als je verbruik hierom vraagt.

Wel/niet verlagen?

De complicatie heeft te maken met het fenomeen netcongestie. Een situatie waarbij de vraag naar of het aanbod van elektriciteit groter is dan de hoeveelheid die het elektriciteitsnet kan transporteren.

Terug naar de overweging het gecontracteerd vermogen te verlagen, om kosten te besparen. Want je constateert dat het maximaal vermogen voor het gebruik van je installaties onder het gecontracteerd vermogen blijft. Dit betekent dat je betaalt voor de reservering van een transportvermogen dat je niet gebruikt. Betalen voor iets dat je niet afneemt, is niet logisch. Dus ligt het voor de hand om een verlaging van het gecontracteerd vermogen aan te vragen. Hieraan zijn tegenwoordig diverse beperkende voorwaarden verbonden. Bovendien moet je zo’n verlaging zelf aanvragen. De netbeheerder zal dit nooit uit eigen beweging voorstellen.

Waarschuwing of zelfs boete!

Voor een goed begrip van de ontwikkeling, moeten we even terug naar de tijd die nog niet zo ver achter ons ligt. Tot een paar jaar geleden was bij een omgekeerde situatie (waarbij het maximaal gebruik hoger is dan het gecontracteerd vermogen) de regel dat de netbeheerder het gecontracteerde vermogen automatisch omhoog bijstelde. Zo werkt het nu niet meer. Gecontracteerd vermogen wordt dus NIET meer in alle gevallen automatisch naar boven bijgesteld als je verbruik hierom vraagt. Sterker nog: je krijgt een waarschuwing van de netbeheerder en je krijgt zelfs een boete als je je maximaal verbruik niet beperkt tot onder het niveau van je gecontracteerd vermogen*).

Nooit verlagen?

Vanwege de gewijzigde omstandigheden en het veranderde beleid van de netbeheerders adviseren wij onze klanten om het gecontracteerd vermogen NIET naar beneden bij te stellen om een kostenbesparing te realiseren. Nooit verlagen dus? Dat ligt wat genuanceerder. Het kan wel, als je HEEL zeker weet dat je de komende jaren geen gebruik gaat maken van de te hoge gereserveerde ruimte op het net.

Neem geen onnodig risico

Wij adviseren voorzichtig te zijn, omdat de besparing die je realiseert door het gecontracteerd vermogen te verlagen niet opweegt tegen mogelijke problemen. Daar loop je tegenaan als je een groter maximaal vermogen nodig hebt. Bijvoorbeeld bij ingebruikname van nieuwe installaties of bij aangepast gebruik van installaties, vanwege beleidswijzigingen of strategische veranderingen. Zeker bij  verduurzaming van gebouwen zien wij in sommige gevallen een toename van het elektriciteitsverbruik wanneer een gebouw gasloos wordt gemaakt. Dan wel in combinatie met lokale opwekking. De besparing die je realiseert door een verlaging van het gecontracteerd vermogen zal tussen de 100 en 400 euro per jaar liggen, terwijl de blokkade van een beleidswijziging veel grotere consequenties heeft. Bedenk bovendien dat veel veranderingen op voorhand niet te voorzien zijn.

En bij plaatsing zonnepanelen?

Tot slot nog een ander punt. Stel dat je zonnepanelen hebt geplaatst of wilt laten installeren. Omdat je zelf elektriciteit opwekt, lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat er een groter gat ontstaat tussen het gebruikte maximale vermogen en het voor jou gereserveerde deel op het net (gecontracteerd vermogen). Ook in dit geval geven wij het dringend advies het gecontracteerd vermogen NIET te verlagen. Wij adviseren dat omdat de opbrengst van zonnepanelen lager is in de winterperiodes of door storingen zelfs volledig kunnen uitvallen. Het maximale vermogen zal op die momenten stijgen, waardoor het gereserveerde deel op het net nodig is.

Quick tip - capaciteitskaart electriciteitsnet

 

 

Wil je weten wat de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet in jouw regio? Bekijk de actuele situatie op de capaciteitskaart elektriciteitsnet.

Capaciteitskaart elektriciteitsnet

*) Een afnemer van netbeheerder Liander overschreed maandelijks het contractueel overeengekomen transportvermogen. Liander verbood de klant de capaciteit te overschrijden. In een kort geding werd Liander in het gelijk gesteld. De rechter beval de ondernemer om niet meer dan 46 kW aan transportvermogen te gebruiken totdat Liander de transportbeperking heeft opgeheven. Met als onderbouwing dat Liander voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het extra transport zou leiden tot een onaanvaardbaar risico op uitval in het hele gebied, of beschadiging van het net.