Hoe overbrug je de kloof tussen denken en doen?

Voedselverspilling verminderen, frituurvet inzamelen, effectieve afvalscheiding, minder plastic weggooiproducten…  Eigenlijk is het een no-brainer: dingen die we maar een paar minuten gebruiken, moeten niet decennia rondzwerven en al die jaren het milieu belasten.

We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De facilitaire dienstverleningssector biedt daarvoor mooie kansen. Bij veel bedrijven en andere organisaties is er dan ook beslist aandacht voor verduurzaming. Maar hoe pak je dit succesvol op, ook op langere termijn? Aan goede intenties ontbreekt het in de regel niet, maar…

De kentering is ingezet…

De stap van denken, plannen maken, naar ‘doen’ is groot. En komt het toch zover dat een plan wordt omgezet in concrete uitvoering, dan ‘verdampt’ het enthousiasme en de aandacht waarmee van start is gegaan meestal snel. Duurzaamheidsinitiatieven, zoals genoemd in de intro, zijn vaak projecten zonder samenhang, met een beperkte houdbaarheidsdatum. Het blijkt lastig om duurzaamheid structureel te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Een oorzaak dat plannen niet uitgevoerd worden of stagneren, is ook dat de urgentie ontbreekt. Maar de kentering is ingezet. De noodzaak om in actie te komen, wordt meer gevoeld. Omdat het hoort: de ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Omdat duurzaamheid meer en meer loont, onder meer doordat het je groene imago in de markt versterkt (dat kan heel nuttig zijn, bijvoorbeeld bij aanbestedingen). Maar ook omdat het steeds meer ‘moet’, afgedwongen door wet- en regelgeving die de komende jaren strenger zal worden.

Bij Facilicom onderkennen we kloof tussen denken en doen, en de moeilijkheid om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren en te borgen in de organisatie. Om die reden hebben we het programma ‘Duurzaam Doen’ voor duurzame facilitaire dienstverlening ontwikkeld.

Dingen die we maar een paar minuten gebruiken, moeten niet decennia rondzwerven en al die jaren het milieu belasten.

 

Van sectorale routekaart naar DMJOP

Van denken naar doen in zeven stappen

Duurzaam Doen omvat zeven stappen om de vertaalslag van strategie en ambitie naar concrete en meetbare maatregelen te maken. Het stappenplan begint bij de juiste duurzaamheidsdoelstellingen bepalen, dat is echt maatwerk. En het omvat onder meer een scan en een roadmap met streefwaarden. In het kader van dit artikel voert het te ver om elke stap te benoemen en toe te lichten, maar de essentie is dat je met Duurzaam Doen planmatig en structureel je facilitaire dienstverlening kunt verduurzamen.

Het is maar een rietje…

Je hoort het mensen zeggen: “Wat maakt het weggooien van één drinkrietje nou uit?” Een begrijpelijke vraag, maar de repliek is: “Het is maar een rietje… zeggen acht miljard mensen.” De succesratio van duurzaamheidsmaatregelen is sterk afhankelijk van de betrokkenheid van stakeholders en de overtuiging dat het eigen handelen daadwerkelijk bijdraagt aan het totaalresultaat. Omdat gedrag zo’n cruciale rol speelt,  hebben we motivatie en gedragsbeïnvloeding opgenomen in het Duurzaam Doen-programma.

“Het is maar een rietje… zeggen acht miljard mensen.”

Missing link

Duurzame facilitaire dienstverlening succesvol integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering is verre van eenvoudig - de praktijk is weerbarstig. Maar het is zeker mogelijk, als de ambitie er is, er voldoende draagvlak gecreëerd kan worden binnen de organisatie en de directie voluit de duurzaamheidsactiviteiten ondersteunt. Belangrijke randvoorwaarden. Duurzaam Doen is de ‘missing link’ om de stap zetten naar een duurzamere facilitaire dienstverlening en de circulaire economie een stapje dichterbij te brengen.

Meer weten over Duurzaam Doen?