Energiemanagement - Stand van zaken regelgeving

Internationaal hebben landen afgesproken dat de samenleving in 2050 CO2 neutraal moet zijn. Aangezien stimuleringsregelingen te weinig effect hebben zetten landen wetgeving in om organisaties te dwingen structureel met energiebesparing aan de gang te gaan.

In praktijk blijkt dat weinig organisaties voldoen aan de Wet Milieubeheer. . In de Wet Milieubeheer staat dat organisaties voor locaties die meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas gebruiken energiebesparende maatregelen moeten implementeren met een terugverdientijd t/m 5 jaar. Voor locaties die meer dan 200.000 kWh en/of 75.000 m3 gas per jaar gebruiken moet de organisatie over een actueel energie besparingsplan beschikken (niet ouder dan 4 jaar).

Om de doelstellingen toch te realiseren neemt de internationale handhaving toe. Medio 2016 hebben organisaties met minimaal 250 medewerkers vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een schrijven ontvangen dat zij moeten voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn – EED. Uiterlijk 1-1-2017 moesten betreffende organisaties de energie-audit (hebben laten) uitvoeren. De energie-audit brengt in kaart hoeveel energie de organisatie gebruikt (ook mobiliteit), welke maatregelen zij heeft genomen en welke maatregelen zij gaat nemen om structureel CO2 te besparen. Jaarlijks moet de organisatie de voortgang monitoren en om de 4 jaar met de energie-audit aantonen wat de status is. De organisatie moet het energie-audit rapport overhandigen aan de bevoegde gezagen zodat zij de inspanningen en resultaten kunnen monitoren.

Ook zien we nieuwe maatregelen ontstaan zoals dat in 2023 de verplichting is dat kantoorlocaties maximaal een C label mogen hebben. De tijd is voorbij dat organisaties ongestructureerd aan energiebesparing kunnen werken. Het aantoonbaar realiseren van een CO2 neutrale organisatie vraagt om grip op het energiegebruik en bijbehorende kosten, gericht identificeren van besparingsmogelijkheden en het gestructureerd implementeren daarvan. Grote uitdaging daarbij is verbanden te leggen tussen vaak versnipperde instrumenten zoals Meer Jaren Onderhoudsplannen en Energiebesparingsplannen. Technisch zijn alle oplossingen aanwezig om CO2 neutraliteit te realiseren, maar de grote uitdaging is een financiële transitie van de energiecentrale naar duurzame oplossingen en een organisatiestructuur die het aantoonbaar mogelijk maakt.