Maatwerkadvies: meer dan enkel de energieprestatie

Maatwerkadvies van een vakbekwame, ervaren EP-adviseur

Hoe presteert je gebouw op het gebied van energiegebruik? Een maatwerkadvies van een van onze vakbekwame en ervaren EP-adviseurs (EnergiePrestatie-adviseur; voorheen EPA-adviseur) brengt de huidige energieprestatie van je gebouw in kaart. Maar een maatwerkadvies gaat verder dan alleen de energieprestatie, waarop het energielabel is gebaseerd, vaststellen.

In het verlengde daarvan krijg je met een maatwerkadvies ook inzicht in de bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen die je kunt toepassen. Daarnaast krijg je inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van de vastgestelde maatregelen. En we maken inzichtelijk wat het effect is van de maatregelen voor de reductie van de CO₂-uitstoot.

Optimaal energiebesparingspakket

Doorrekenen van energiehuishouding van je gebouw voor opstellen optimaal energiebesparingspakket.

Voor het opstellen van het maatwerkadvies rekenen we de energiehuishouding van je gebouw door. Dat doen we op basis van je gebouw-, installatie- en gebruiksgegevens. We berekenen het energetische effect van een groot aantal energiebesparende maatregelen. En voeren een kosten-batenanalyse uit. Met behulp van al deze gegevens stellen we een optimaal energiebesparingspakket samen. Dat maakt inzichtelijk welke labelstappen je nog moet zetten en de mate van compliance met betrekking tot de wet- en regelgeving. Voor het bereiken van je doelen, bieden we je de keuze uit verschillende scenario’s voor energiebesparingen.

Vertel mij meer over maatwerkadvies

Weten waar je staat wat betreft de energieprestatie (je huidige energielabel)? Een verhelderend rapport dat inzicht geeft in verbetermaatregelen, kosten, baten en terugverdientijden?

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stappenplan voor het maatwerkadvies

Om alvast inzicht te geven in onze werkwijze, lichten we hieronder toe welke stappen we ondernemen bij het uitvoeren van de opdracht.

We beginnen met een overleg op locatie. Onze EP-adviseur neemt de praktische zaken voor uitvoering van de opdracht met jou door of met een van je medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: afstemming over het bezoeken van het gebouw, informatie over het gebruik, de planning en oplevering.

Voordat onze EP-adviseur start met zijn inspectie, maakt hij/zij met de gebouwbeheerder een rondgang door het gebouw. De gebouwbeheerder zorgt voor toegang tot de technische ruimte(s), het dak en kruipruimte. Na de gebouwopname evalueert hij de gegevens en verwerkt ze in een geattesteerd softwarepakket.

Na verwerking en doorrekening van alle gegevens, ontvang je van ons het maatwerkrapport in de vorm van een digitale versie die voldoet aan de gestelde eisen volgens BRL9500-03 / 04 (meer hierover in een volgende paragraaf). Daarnaast krijg je de beschikking over het ingevulde opnameformulier dat is gebruikt bij de gebouwinspectie.

Gecertificeerde EP-adviseurs

Als je het maatwerkadvies door ons laat uitvoeren, heb je de zekerheid dat de gegevensverzameling, de verwerking van de gegevens en de rapportage worden verzorgd door een vakbekwame, ervaren EP-adviseur. Hij moet werken bij een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn BRL-9500. Hieraan voldoet hij, omdat Facilicom Energiemanagement beschikt over dit certificaat. De richtlijn BRL-9500 is ontwikkeld voor het waarborgen van de kwaliteit van de energieprestatieberekeningen en de energielabels.

Energie prestatie adviseur EP-U

Is het nu EP- of EPA-adviseur?

Voor een maatwerkadvies gaat een van onze EP-adviseurs voor je aan de slag. EP staat voor EnergiePrestatie. Voorheen werd de benaming EPA-adviseur gebruikt, maar momenteel is EP-adviseur gangbaar. (In de praktijk zullen beide benamingen, EP- en EPA-adviseur, nog wel een tijdje gebruikt worden.) Voor een nadere specificatie van de expertise, wordt er een letter aan toegevoegd: EP-W of EP-U. De W staat voor woningen en de U voor utiliteit. Bij ons zijn alleen EP-U-adviseurs actief.

Energielabels bij berekeningsmethode nta 8800 bij vaststellen energielabel

Bepaling energielabel op basis van NTA 8800

Aan de hand van de NTA 8800-berekeningsmethode stellen we je huidige energielabel vast. En we brengen in kaart wat er nodig is om het energielabel te verbeteren. Naar label C, als je huidige label D of lager is, naar label A of zelfs naar een CO₂-neutrale staat. En vooral: wat levert het je op om de verschillende maatregelen door te voeren, niet alleen wat betreft labelverbetering maar ook wat je bespaart.

Subsidie maatwerkadvies

De overheid heeft een regeling ingesteld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren: de energie-investeringsaftrek (EIA). Ook de kosten voor het energieadvies komen voor subsidie in aanmerking. Je kunt 45,5% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen) aftrekken van de fiscale winst. Als je een gecertificeerde EP-adviseur van ons inschakelt, voldoe je aan de eisen van de fiscale regeling.

DUMAVA-subsidieregeling maatschappelijk vastgoed

Met ingang van 3 oktober 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Dit is een stimuleringsregeling voor eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten. Voor de regeling is € 150 miljoen uitgetrokken. Per aanvraag kan maximaal € 2,5 miljoen subsidie worden toegekend. Meer informatie over DUMAVA is te vinden op de RVO-website.

Samenvattend enkele voordelen van een maatwerkadvies

Het maatwerkadvies geeft inzicht en handvatten om de energieprestatie van je gebouw te verbeteren. Met als praktische en financiële voordelen:

  • Beperking van de milieubelasting (CO2-reductie)
  • Lagere energiekosten
  • Inzicht in de verbetermaatregelen.
  • Inzicht in kosten, baten en terugverdientijden maatregelen
  • Inzicht in de stappen naar een energielabel A in 2030
  • Keuze uit verschillende energiebesparingsscenario’s
  • Koppeling met MJOP voor opstellen duurzaam MJOP (DMJOP).

Meer weten? Onze experts staan voor je klaar

Benieuwd naar onze antwoorden op je energievragen en -wensen?
Vul dan ons formulier in, dan zullen we je snel bellen om de mogelijkheden met je te bespreken.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel