De energiemanager

Wij managen je energie met je persoonlijke Energiemanager

Naast de zorg voor het onderhoud van je vastgoedportefeuille heb je ook een andere uitdaging: verduurzaming van je gebouwen, CO₂-reductie en uiteindelijk gasloze locaties. Gezien de verwevenheid is het logisch om te kiezen voor een integraal vastgoed- en energiemanagement. Maar beide kennisgebieden vereisen tijd en expertise.

Het onderhoud van je gebouwen vraagt al veel aandacht. Energiemanagement kun je er niet ‘even bij doen’. Om je op dit gebied te ondersteunen kun je een beroep doen op onze Energiemanager. Met mogelijk directe besparingen door ‘quick wins’ en structurele verlaging van de energiekosten op termijn, verdient de Energiemanager zichzelf altijd terug. Zeker in tijden van hoge energietarieven.

De Energiemanager heeft op senior-niveau de kennis en ervaring om een integrerende rol te spelen in het verduurzamingsproces van je vastgoedportefeuille.

De Energiemanager als spil in je transitieproces

Verduurzaming en CO₂-reductie zijn breed gedragen als gewenste en zelfs noodzakelijke ontwikkelingen. Dit bewustzijn, de maatschappelijke druk en de overheidseisen zijn ook van invloed op jouw plan- en besluitvorming. Maar hoe geef je hier ‘handen en voeten’ aan? Anders gezegd: hoe geef je concreet antwoord op de maatschappelijke vraag die steeds minder vrijblijvend is? Mede omdat de wetgever verduurzaming en CO₂-reductie beloont en nalatigheid bestraft. Schakel onze Energiemanager in om je hierin beleidsmatig en praktisch te ondersteunen.

De nieuwe managersrol hebben wij ontwikkeld vanwege de toenemende focus op duurzaamheid. Onze Energiemanager die vertrouwd is met vastgoedbeleid en -processen kun je inzetten als spil in je transitieproces. Hij/zij zet zich primair in voor verduurzaming van je vastgoed, maar kan ook een regierol vervullen voor verduurzaming van mobiliteit en facilitaire diensten. In samenwerking met Facilicom’s experts op dit vlak kan de Energiemanager ook deze transities deskundig ondersteunen.

Energiemanagement Duurzaamheidsdoelstellingen

Door het ontbreken van overzicht en vaak ook een overkoepelend, integraal beleid, is een effectieve en efficiënte verduurzaming niet mogelijk. De Energiemanager heeft op senior-niveau de kennis en ervaring om een integrerende rol te spelen in het verduurzamingsproces van je vastgoedportefeuille.

Schakel je onze Energiemanager in, dan heb je de zekerheid dat je een specialist in huis haalt voor wie energie besparen core business is. Gecompleteerd door onze sectorexpertise, helpen we je om je ambities realiseerbaar en meetbaar te maken.

Stap voor stap implementeert de energiemanager de maatregelen conform de tijdlijn van de routekaart en ziet toe op een effectieve uitvoering. Dit doen we uiteraard samen met alle betrokkenen in je organisatie, maar ook met bestaande partners zoals je onderhoudspartijen.

Welk pad heeft jouw organisatie uitgestippeld om duurzaamheidsstappen te zetten? En is alles goed ingeregeld om te voldoen aan de wet- en regelgeving? De Energiemanager ondersteunt jouw duurzaamheidstraject op basis van diepgaande expertise met kennis en advies.

Regierol energiemanager

De Energiemanager als spil in het transitieproces

We signaleren dat veel organisaties bezig zijn met verduurzaming. We constateren ook dat het ambitieniveau verschilt: sommige organisaties willen alleen voldoen aan de wet- en regelgeving, terwijl andere hogere ambities hebben. Wat is de visie en de ambitie van jouw organisatie? Wat je beleid ook is: het is van belang dat je vastgoedbeleid en je duurzaamheidsdoelstellingen een samenhangend en gestructureerd gedachtegoed is. Doordat de Energiemanager de regierol op zich neemt, kan hij/zij zo’n integraal beleid borgen in je organisatie.

Bekijk de Energiemanager infographic

Rol energiemanager in schema uitgewerkt

 

 

De ondersteuning van de Energiemanager gevisualiseerd in een overzichtelijke infographic.

 

Gestructureerd en integraal vastgoed- en energiemanagement

Het is verstandig af en toe wat afstand te nemen van je dagelijkse processen en van ‘bovenaf’ het vastgoed- en energiemanagement in jouw organisatie kritisch te beoordelen. Is er bijvoorbeeld inzicht in de verduurzaming van de gehele vastgoedportefeuille? Is er sprake van adequate monitoring? Hoe staat het met doelen versus realisatie? Zijn de keuzes in het proces ad hoc of structureel op elkaar afgestemd? Kortom: is het toezicht op al deze aspecten versnipperd? Of is er sprake van integraal inzicht en overzicht?

Een voorbeeld ter illustratie: de vastgoedmanager heeft wel budget voor één op één vervanging van een installatie, maar niet voor de verduurzamingsopgave. Na een storing wordt besloten de oude ketel te vervangen. Kies je dan voor een conventionele oplossing of voor een duurzame warmtepomp?

Voldoe je aan de wet- en regelgeving?

De uiteindelijke doelstelling lijkt nog ver weg: een duurzaam Nederland dat CO₂-neutraal is, met een circulaire economie. Maar om uit te komen bij deze spreekwoordelijke ‘stip aan de horizon’, moeten er concrete duurzame stappen worden gezet. Hoe je daar komt en hoe snel, hangt af van je eigen ambities. Maar dit is geen vrijblijvende uitdaging: niets doen is geen optie. De overheid stimuleert verduurzaming en reguleert met wet- en regelgeving. Een belangrijk uitgangspunt is de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML), waarin voor elke sector maatregelen zijn opgenomen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Veel grotere organisaties moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en de energie-auditplicht. Welk pad heeft jouw organisatie uitgestippeld om duurzaamheidsstappen te zetten? En is alles goed ingeregeld om te voldoen aan de wet- en regelgeving? De Energiemanager ondersteunt jouw duurzaamheidstraject op basis van diepgaande expertise met kennis en advies.

Meer grip op het realiseren van je doelen

Energiemanager grip op je energiedoelen

Op strategisch niveau is er vaak behoefte aan programmamanagement en/of visie om invulling en sturing te geven aan de energietransitie. Door het ontbreken van overzicht en vaak ook een overkoepelend, integraal beleid, is een effectieve en efficiënte verduurzaming niet mogelijk. De Energiemanager heeft op senior-niveau de kennis en ervaring om een integrerende rol te spelen in het verduurzamingsproces van je vastgoedportefeuille. Hij/zij neemt je mee in dit proces, zodat je beter toezicht kunt houden op het realiseren van de doelen in de komende jaren.

Een specialist voor wie energie besparen core business is

Ook al heb je het gebouwbeheer professioneel georganiseerd, het besparen van energie vraagt een andere expertise. Dat wordt vaak onderschat: een gebouwbeheerder kan dit er niet ‘even’ bij doen. Het voordeel van een eigen Energiemanager is dat je de zekerheid hebt dat er één dedicated manager is die er bovenop zit en kennis heeft van het complete scala aan (energie)mogelijkheden, wettelijke verplichtingen en subsidiekansen. Indien je een Energiemanager van Facilicom inschakelt, dan krijg je ondersteuning van een specialist voor wie energie besparen core business is. Gecompleteerd door de sectorexpertise waarover we beschikken, slagen wij erin om in je organisatie de impact te maken die nodig is om je ambitie meetbaar en realiseerbaar te maken.

Wij hebben kennis van de gehele keten van A tot Z en koppelen ambitie en doelstellingen aan concrete acties.

Toezicht op de tijdlijn van je routekaart

Twee collega's bekijken en bespreken tijdlijn routekaart op laptop

Welk beleid is realistisch? Welke doelstellingen zijn haalbaar? En vooral: hoe kom je waar je zijn wilt? Deze essentiële vragen beantwoordt de Energiemanager voor je. Voor uiteenlopende ambitieniveaus helpen we je om integraal en structureel werk te maken van je energiebeleid. Stap voor stap implementeert de Energiemanager de maatregelen conform de tijdlijn van de routekaart en ziet toe op een effectieve uitvoering. Dit doen we uiteraard samen met alle betrokkenen in je organisatie, maar ook met bestaande partners zoals je onderhoudspartijen. Dat begint bijvoorbeeld bij een QuickScan en eindigt bij de opvolging en monitoring van energiebesparende maatregelen. Wij hebben kennis van de gehele keten van A tot Z en koppelen ambitie en doelstellingen aan concrete acties.

Daag ons uit…

Hoe zet je voor quick wins snel de eerste stappen om je vastgoed te verduurzamen? En wat is er nodig voor een structureel verduurzamingsbeleid om je duurzaamheidsambities te realiseren? Daag ons uit en leg ons je casus voor:

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken

Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel