Duurzame facilitaire dienstverlening: Stap 1-2

Facilitaire dienstverlening verduurzamen is een lastige opgave. Wij hebben een coherente, gefaseerde oplossing voor je: Duurzaam Doen. Daarmee maak je de slag van denken naar doen. Duurzaam Doen is een integraal programma waarmee je planmatig en structureel de transitie maakt naar een duurzame en circulaire facilitaire dienstverlening.

De eerste fundamentele stappen van Duurzaam Doen

Op deze pagina lichten we de eerste fundamentele stappen van het Duurzaam Doen 7-stappenplan toe: de Kick off (Stap 1) en het bepalen van de organisatie-onderdelen en de facilitaire processen die je wilt opnemen in het programma, oftewel de scope (Stap 2).

Duurzaamheidsmaatregelen 7-stappen programma Duurzaam Doen

Verduurzaam je facilitaire dienstverlening in 7 stappen

Het Duurzaam Doen 7-stappen programma is ontwikkeld om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren en te borgen in de organisatie. Het is geen ‘one size fits all’-stramien, maar een maatwerkprogramma, toegespitst op de aard van je organisatie en je eigen doelstellingen. We bewaken niet alleen het proces, maar ondersteunen je ook volop met betrekking tot de inhoud. De eerste stappen zijn van cruciaal belang voor het succesvol uitvoeren van het programma. Wat is hierbij van belang?

Bekijk ook onze hand-out met een bondige samenvatting van ons programma.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen succesvol en blijvend te verduurzamen?
Neem contact met ons op, dan lichten we toe hoe je structureel kunt verduurzamen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Duurzaam Doen stap 1 - De Kick off en stap 2 - de Scope

Stap 1, de Kick off. En Stap 2, het bepalen van je doelen.

Stap 1: definieer je ambitie in de Kick off

Duurzaam Doen begint met een Kick off. In deze interactieve workshop brengen we de ambitie van je organisatie op het gebied van duurzaamheid in kaart. Dit doen we in eerste instantie door de bewustwording te versterken. We leggen verschillende duurzaamheidsopties naast elkaar en bespreken wat de voor- en nadelen zijn van deze opties. Wat we hiermee bedoelen, lichten we aan de hand van een voorbeeld toe in onderstaande paragraaf.

 

Papieren beker recyclen of koffie uit je eigen mok?

Duurzaam Doen - herbruikbara mok

Voor de verduurzaming van onderdelen van je facilitaire dienstverlening zijn vaak verschillende oplossingen mogelijk. Ter illustratie een eenvoudig en alledaags voorbeeld: de koffiebeker. Je kunt ervoor kiezen de papieren beker te recyclen. Vervuiling en plastic coating bemoeilijken echter de recycling. Elke medewerker een aardewerk mok? Dan gaat ook gedrag een rol spelen: wie zet de vaatwasser aan en ruimt hem uit? En hoe zit het met het energieverbruik: denk aan het opwarmen van het water en het uitvoeren van het afwasprogramma. Een simpel koffiebekertje brengt dus al heel wat complexiteit mee. Het voorbeeld laat zien dat veel factoren van invloed zijn op de mate van duurzaamheid. Al deze factoren moet je beoordelen en meewegen in de besluitvorming.

Strategische sessie met praktijkvoorbeelden

De Kick off-bijeenkomst is een strategische sessie die fundamenteel denkwerk vereist. Om het denkproces op gang te brengen, presenteren we enkele aansprekende praktijkvoorbeelden. De cases laten zien welke accenten organisaties leggen om hun processen te verduurzamen en hoe ze tot hun keuze zijn gekomen. Hiermee verhelderen we de verschillende aspecten van duurzaamheid binnen facility management. Dit is een opstapje naar een prikkelende discussieronde over de ambities van jouw organisatie. Door uitwisseling van ideeën en elkaar kritisch te bevragen, zet je stappen in de ontwikkeling van je strategie en de daarmee verbonden ambities.

De ervaring leert dat deze inventariserende en richtinggevende stap vaak wordt overgeslagen of als onbelangrijk wordt gezien. Naar onze stellige overtuiging is dat een elementaire denkfout, want pas als je weet waarom je iets wilt kun je gemotiveerd en effectief invulling geven aan de uitvoering.

Tip: een DMU met alle belangrijke stakeholders

Stakeholders verduurzaming in gesprek over verduurzamen facilitaire dienstverlening

We adviseren om de Decision Making Unit (DMU) voor het duurzaamheidsproces zorgvuldig samen te stellen. Bedenk dat er verschillende partijen en collega’s betrokken zijn bij de invulling van het facilitair management. Als gevolg hiervan wordt verduurzaming vaak versnipperd opgepakt en zijn collega’s niet op de hoogte van de voortgang bij andere facilitaire onderdelen. Er is geen zicht op het ‘totaalplaatje’. Hierdoor wordt het verduurzamingsproces niet efficiënt ingericht, vindt er geen uitwisseling plaats van kennis en ervaringen, en wordt er niet op een integrale manier gewerkt aan het behalen van de einddoelen.

Stap 2: scope en stakeholders bepalen

De doelstelling van de tweede stap is de scope van Duurzaam Doen bepalen en vaststellen wie de stakeholders zijn aan de hand van een stakeholderanalyse. Definitie van de scope vindt plaats door analyse van de onderdelen van de facilitaire dienstverlening in relatie tot de duurzaamheidsambities. Hierbij nemen we alle duurzaamheidsaspecten in de keten mee: van grondstofextractie tot afvalverwerking. Het definiëren van de scope en de stakeholders vindt ook plaats tijdens een interactieve workshop.

Meer weten?

Stap 1 en 2 van Duurzaam Doen hebben we op deze pagina toegelicht. Wil je meer weten over de manier waarop je de verduurzaming van je facilitaire processen in de bedrijfsvoering kunt verankeren? Neem dan contact met ons op. Bekijk ook onze hand-out met een bondige samenvatting van ons programma.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel

Zie ook onze andere webpagina’s over Duurzaam Doen:

Energiezuinig en groen gebouw met glasgevel die uitzicht biedt op bomen en omliggende gebouwwen

Inleiding Duurzaam Doen

Afval scheiden en hergebruiken, plastic producten verminderen, voedselverspilling voorkomen… kortom, meer duurzaamheid op de werkvloer. We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De motivatie is er meestal wel en de intentie ook. Maar succesvol en blijvend verduurzamen van facilitaire dienstverlening is niet eenvoudig.

Jonge business professionals bespreken management strategie.

Duurzaam Doen Stap 3 - 6

Met de voorafgaande stappen, stap 1 en 2, bepaal je de ambitie en de scope voor de verduurzaming van je facilitaire processen. In deze eerste stappen bepaal je welke processen je wilt verduurzamen, definieer je je doelen en je strategie, en alloceer je het budget. Op deze pagina lichten we toe hoe je met de vervolgstappen je ambities concretiseert en een routekaart uitzet voor duurzame veranderingen in de uitvoering.

Verduurzame facilitaire dienstverlening Stap 7

Duurzaam Doen Stap 7

Met de eerste 6 stappen (zie stap 1 en 2 en stap 3-6) van het Duurzaam Doen-programma bewandel je stapsgewijs en planmatig het traject van ambitie naar uitvoering (stap 6). Daarmee heb je alle stappen van denken naar doen (implementatie) gezet. Taak volbracht, over naar de orde van de dag? Nee, want het vasthouden van duurzame verandering vraagt onderhoud. Daarom hebben we stap 7 toegevoegd aan het programma.