Componentenmethode verplicht in het onderwijs

Groot onderhoud verwerken volgens componentenmethode verplicht in het onderwijs

Met ingang van begin 2021 moeten onderwijsinstellingen de kosten voor groot onderhoud op een andere manier gaan verwerken in het meerjarenonderhoudsplan. Voorheen werd groot onderhoud opgenomen in een voorziening. Daarvoor in de plaats is de verplichte componentenmethode gekomen. Die moet leiden tot een beter inzicht in de kosten van het groot onderhoud aan vastgoed. Met deze verplichting verandert ook het meerjarenonderhoudsplan. Daarin moet groot onderhoud vanaf nu per component worden gespecificeerd. Complexe materie - die de afdeling Onderhoudsadvisering van Facilicom Solutions inmiddels tot in de details beheerst.

De Raad voor de Jaarverslaglegging wil met de verplichting de grootonderhoudskosten transparanter maken. Het opnemen van een onderhoudsvoorziening gebeurt immers op basis van een kostenraming, niet op basis van de werkelijke uitgave. Schilderwerk dat nú € 100.000 euro kost, kan over tien jaar weleens fors in prijs zijn gestegen.

Bij de componentenmethode wordt die uitgave van € 100.000 geactiveerd op de balans, alsof het een investering is. Op die investering schrijft een vastgoedeigenaar vervolgens jaarlijks af. Gaat een element langer mee dan gepland? Dan is er sprake van boekwinst. En omgekeerd: gaat iets eerder stuk of moet het eerder worden onderhouden dan voorzien, dan is er boekverlies.

Scheidslijn groot onderhoud niet eenduidig

Het klinkt eenvoudig. Maar in werkelijkheid komen vastgoedeigenaren voor complexe vragen te staan. De scheidslijn tussen onderhoud, groot onderhoud of vervanging is niet altijd eenduidig te trekken. Is bijvoorbeeld een nieuw onderdeel voor een installatie wel groot onderhoud, of is er sprake van vervanging?

Belangrijker nog is dat bij de componentenmethode een gebouw volledig wordt ontleed naar bouwkundige of installatietechnische elementen (lees: componenten). Deze componenten verschillen in onderhoudsduur en moeten apart worden afgeschreven. Groot onderhoud moet daarmee op een andere wijze – per component - in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden gelabeld. Dat vraagt gespecialiseerde kennis van een onderhoudsadviseur.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) actualiseren

Eerder konden onderwijsinstellingen nog de voorzieningenmethode hanteren. Met ingang van 2021 is de componentenmethode verplicht. Het bestaande meerjarenonderhoudsplan moet daarom worden herzien op basis van die nieuwe aanpak. Facilicom Solutions heeft al sinds de introductie van de componentenmethode ervaring opgedaan met de verwerking ervan in geactualiseerde MJOP’s. Daardoor zijn we goed bekend met de do’s en don’ts op dit gebied: wat valt wel onder groot onderhoud, wat niet?

Componentenmethode en fiscus

Fiscaal gezien is de vraag of onderhoud wel of niet ‘groot’ is heel relevant. Het is in ieder geval een vraag die de accountant van een school beantwoord wil zien. Met de expertise van Facilicom Solutions zijn opdrachtgevers in het onderwijs verzekerd van een heldere visie op de vraag wat er onder groot onderhoud wordt verstaan. In gevallen waarin het niet altijd helder is wat het onderscheid is, vraagt de fiscus om een goede onderbouwing van die keuze. Ook in die gevallen komen de onderhoudsadviseurs van Facilicom Solutions met een betrouwbaar antwoord.

Thomas Vloet - Manager Onderhoudsadvies

Ook MJOP inrichten volgens componentenmethode?

Elke onderwijsinstelling heeft de verplichting om de meerjarenonderhoudsplannen in te richten volgens de componentenmethode. Neem contact op met de onderhoudsadviseurs die daar voor veel onderwijsinstellingen al in geslaagd zijn: Facilicom Solutions.