Specialisten die alles weten van CMR-stoffen

Er is de laatste tijd in Nederland veel te doen over gevaarlijke CMR-stoffen. Omdat het stoffen zijn die gevaar opleveren voor de gezondheid, is het schoonmaken en eventueel saneren van bedrijfsgebouwen en werkplaatsen een - wettelijke - must. Gom Specialistische Reiniging uit Schiedam is thuis in de omgang met stoffen die op de SWZ-lijst vermeld staan. Voor elke specifieke situatie hebben we een oplossing op maat. En dat niet alleen: als experts op dit gebied delen we onze kennis graag met u.

Wat zijn CMR-stoffen?

CMR is de afkorting voor een drietal kankerverwekkende stoffen die vrijkomen in de industrie:

  • Carcinogeen staat voor stoffen die kankerverwekkend zijn.
  • Mutageen zijn alle stoffen die schadelijk zijn voor het erfelijk materiaal in de cellen. Dat kan leiden tot erfelijke afwijkingen bij (ongeboren) kinderen. Vaak gaat het ook hier om kankerverwekkende stoffen.
  • Reprotoxisch is de aanduiding voor stoffen die een schadelijk effect hebben op de vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid kan verminderen of er kunnen effecten optreden voor ongeboren kinderen.

Met de CMR-checklist van Gom Specialistische Reiniging laat je een risico-inventarisatie uitvoeren. Hiermee zie je of er eventueel sprake is van vervuiling binnen jouw bedrijf door CMR-stoffen uit de CMR-stoffenlijst, ofwel SZW-lijst. Verzeker jezelf van een veilige werkomgeving en doe de test! 

Download de checklist

Omgang met CMR-stoffen staat vast in het Arbobesluit

Het verraderlijke van gevaarlijke CMR-stoffen op de SZW-lijst is dat de schadelijke werking niet direct na blootstelling duidelijk is. Pas na vele jaren kunnen de effecten merkbaar zijn. Het hoeft niet eens te gaan om langdurige blootstelling aan CMR-stoffen. Ook bij een kortstondig contact kan er al een risico op gezondheidsschade bestaan. Omdat CMR-stoffen schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, is in het Arbobesluit opgenomen welke eisen gelden voor het omgaan met deze stoffen.

Hoe herken je CMR-stoffen?

CMR-stoffen kunnen zowel stoffen als mengsels en oplossingen zijn. Een deel van die stoffen is herkenbaar aan het ‘gevaar-etiket’ zoals een vlam, een uitroepteken of een doodshoofd op een verpakking. In andere gevallen ontstaan CMR-stoffen bij werkzaamheden, zoals lasrook of dieselmotoremissie. Er zijn ook natuurlijke stoffen die risico’s kunnen opleveren. Een beruchte CMR-stof is chroom-6, die vaak wordt gebruikt om roest tegen te gaan. Bij het slijpen, schuren of branden van materialen die zijn bewerkt met chroom-6 komt het middel in de lucht. Ook fijnstof dat is vervuild met CMR-stoffen levert gevaar voor de gezondheid op.

Bij Rijksoverheid heb je de mogelijkheid om de complete CMR-stoffenlijst op te vragen, ook wel de SZW-lijst genoemd.

De bescherming van medewerkers is verplicht

Alleen als er geen alternatief is, is het toegestaan medewerkers te laten werken met CMR-stoffen. In dat geval zijn werkgevers verplicht hun werknemers te beschermen voor de blootstelling tijdens het werken met deze gevaarlijke stoffen. Dat kan aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie van CMR-stoffen. Als dat niet haalbaar is, heeft de Inspectie SZW een checklist opgesteld voor een zelfinspectie met vier verplichte stappen. Ook dan is het voor bedrijven nog altijd moeilijk om medewerkers voldoende te beschermen.

Saneren, verwijderen of reinigen

Saneren, verwijderen en reinigen zijn gangbare methoden om de blootstelling van een CMR-stof voor medewerkers te beperken. Als specialist in dit type werkzaamheden hanteert Gom Specialistische Reiniging een weloverwogen aanpak bij elke opdracht, ook om besmetting van het milieu te voorkomen. De basis voor elk werkplan is een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie aan de hand van een werkopname ter plekke. Het werkplan beschrijft vervolgens gedetailleerd welke maatregelen je moet nemen om het risico van blootstelling verder te beperken.

Wat is CMR-reiniging?

Reiniging van gevaarlijke CMR-stoffen omvat meestal het verwijderen van stof en het nat afnemen van horizontale vlakken. Het gaat dan om oppervlakken waar CMR-stof kan neerdalen en kan blijven liggen. Met behulp van een industriestofzuiger voorzien van een HEPA-filter worden deze oppervlakken schoon gezogen. Daarna worden oppervlakken nat afgenomen. Gom Specialistische Reiniging hanteert een specifiek werkprogramma met instructies voor de uitvoering van de werkzaamheden. CMR-reiniging is alleen mogelijk als er sprake is van oppervlaktevervuiling waar CMR-stoffen aanwezig zijn.

Wat is CMR-sanering?

Het saneren van CMR-omgevingen is essentieel bij oppervlakken waarvan bekend is dat tijdens toekomstige bewerking of verwijdering van deze oppervlakken de kans aanwezig is dat CMR-stoffen vrijkomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als oppervlakken worden geschuurd, gestraald, geslepen, gebrand of gezaagd. Dit kan het geval zijn bij onderhoudswerkzaamheden of de totale verwijdering van verflagen. Specifiek voor chroom-6 bestaan verschillende risicoklassen voor het saneren. Per risicoklasse zijn de werkzaamheden gedetailleerd beschreven om chroom-6 effectief te verwijderen.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Gom Specialistische Reiniging heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan in het saneren, verwijderen en schoonmaken van kantoren, (bedrijfs)gebouwen en werkplaatsen die zijn verontreinigd door gevaarlijke stoffen op de CMR-stoffenlijst (SZW-lijst). Met een gestructureerde werkwijze kunnen we elke opdrachtgever een plan van aanpak op maat aanbieden om tot een nulpuntsituatie te komen. We zijn adviseur en uitvoerder tegelijk.

  • Een risico-inventarisatie en evaluatie van CMR-stof in de werkplaats:  een gehele inventarisatie van jouw bedrijf vraagt de inzet van een Arbo deskundige. Gom Specialistische Reiniging beperkt zich met de RI&E uitsluitend tot werkplaatsen. Je krijgt een betrouwbare risico-inventarisatie over de bronaanpak en CMR-reinigingsacties die met de verontreiniging kunnen afrekenen. Dit wordt opgenomen in een stappenplan annex werkplan.
  • Mogelijke oplossingen: in werkplaatsen en bedrijven gelden vaak procedures en protocollen voor het werken met CMR-stoffen van de SZW-lijst. Ons advies richt zich voornamelijk op de aanpak van de bron en het reinigen van de werkplaats. 
  • Plan van aanpak: hierin vind je terug welke maatregelen moeten worden genomen om de risico’s weg te nemen. 
  • Voorlichting: medewerkers en stakeholders praktisch voorlichten over het beperken van fijnstof, DME, CMR-stoffen of chroom-6.

bronvermelding: www.rijksoverheid.nl en www.zelfinspectie.nl

Een betrouwbaar advies of passende offerte voor jouw bedrijf

Wil je meer weten over een van de gevaarlijke stoffen die op de CMR-stoffenlijst staan of over het uitvoeren van een risico-inventarisatie? Of wil je meer weten over onze specialistische schoonmaak? Laat je gegevens achter in het contactformulier, zodat we contact met je op kunnen nemen. Het is ook mogelijk om direct Maxime Dubbeld te benaderen. Zij is bereikbaar op 06 20 149 75 96 en mdubbeld@gom.nl