Veiligheid creëren: een brede benadering voor meer verdieping en impact

5 minuten

De wereld waarin we werken, wonen en leven verandert en risico’s veranderen mee. Mensen willen onbezorgd kunnen werken, wonen en leven in een omgeving waar ze zich veilig voelen én waar ze veilig zijn. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat we veilig zijn en ons veilig voelen? En hoe creëer je een dergelijk omgeving en hoe maak je hierin als organisatie de juiste keuzes? Is het vrijmaken van tijd en geld voor veiligheid en beveiliging een kostenpost of is het juist een goede investering? Dit artikel geeft je inzicht hoe je met een andere benadering oplossingen voor veiligheids- en beveiligingsvraagstukken ontwikkelt.

Hoe vanzelfsprekend is veiligheid?

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens en organisatie. Als mensen zich veilig voelen en veilig zijn, dan kunnen en durven zij zich in vrijheid te bewegen, zaken met elkaar te doen, samen werken en te leven. Maar hoe vanzelfsprekend is veiligheid? Wat als mensen zich niet veilig voelen? Of niet veilig zijn? Hoe werkt dit door bij organisaties? Welke effecten heeft dit voor de lange termijn?  

Oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp zei in 2014 het volgende: “Veiligheid is net als een verzekeringspolis. Je kunt wel steeds minder premie betalen op je polis, maar dan heb je ook minder dekking. En om een goede dekking te blijven houden, moet je ook in die polis blijven investeren”.

In de basis gaat veiligheid over bedreigingen ten aanzien van een persoon, een object of een organisatie. Hierbij kan het gaan om de dreiging om lastig gevallen te worden, de kans op een ongeval met een machine of de dreiging op aanslag. Het gaat over het benoemen wat deze bedreigingen zijn, hoe groot de kans op deze bedreigingen is (risico’s), hoe wordt omgegaan met niet afwezig zijn. En als een dreiging resulteert in een incident, wil je snel reageren en de impact reduceren.

Daarom zijn veiligheid en beveiliging voor Trigion Next onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat houdt in dat wij in samenhang aandacht hebben voor veiligheids- en beveiligingsvraagstukken die wij integraal benaderen. Hierdoor hebben wij aandacht voor onderwerpen als beveiliging, risicobeheer, fraude, integriteit, incidentenbeheersing, crisismanagement, brandveiligheid en bedrijfshulpverlening en brengen we deze samen. Deze benadering leidt niet alleen tot een betere beheersing van risico’s, maar kan daarnaast ook een kostenvoordeel opleveren.

Gestructureerd veiligheid creëren vanuit het perspectief van de klant is essentieel voor het kunnen aanbieden van de juiste oplossing.

Een brede benadering

Bij Trigion Next creëren wij veiligheid vanuit het perspectief van de klant. Dat wil zeggen dat we integraal samenwerken in een multidisciplinair team waarbij we vanuit de klant diverse stakeholders betrekken. Denk hierbij aan de Facility- & securitymanager, inkoop, legal en/of de gebouwbeheerder. Maar ook met het oog op de technische mogelijkheden van vandaag de dag speelt IT een belangrijke rol en eventueel een OR om tot een geaccepteerde totaaloplossing te komen.

Dit resulteert in een proactieve, effectieve en duurzame totaaloplossing die passend is bij het veiligheidsniveau dat wordt nagestreefd én waarbij we rekening houden met toekomstige ontwikkelingen van onze klanten.

Onze benadering is gebaseerd op de veiligheidsketen en bestaat uit drie stappen:

 1. Creëer inzicht
 2. Ontwerp & realisatie
 3. Management & beheer

Veiligheidsketen

Een grafiek met daarin de drie stappen van de veiligheidsketen getekend.

Stap 1: Creëer inzicht

Veiligheid creëren begint bij het creëren van inzicht. Hierbij is het van belang om:

 1. helder te krijgen om wat voor veiligheidsvraagstuk het gaat,
 2. de ontwikkelingen of prioriteiten te benoemen samen met de doelstelling,
 3. inzichtelijk te maken welke positie veiligheid en beveiliging in de organisatie heeft en hoe dit tot uitvoering komt.

Het helpt hierbij om lastige en kritische vragen te stellen en de huidige situatie ter discussie te stellen. Onderstaande vragen kunnen je helpen om tot inzicht te komen:

 • Hoe veilig voelen mensen zich en hoe wil ik dat mensen veiligheid beleven?
 • Welke risico’s zijn er en welke risico’s ben ik bereid te accepteren? En hoe zien deze risico’s er in de toekomst uit?
 • Wat zijn de gevolgen voor de organisatie zijn als kritische bedrijfsprocessen uitvallen?
 • Hoe optimaal zijn veiligheid en beveiliging nu georganiseerd (kwaliteit, effectiviteit en kosten) en welke mogelijkheden zijn er om dit te verbeteren?

Door op een gestructureerde manier toe te werken aan het creëren van inzicht ontstaat een samenhangend beeld, is het mogelijk beter te begrijpen met wat voor veiligheidsvraagstuk je te maken hebt en creëer je draagvlak bij stakeholders. Maar durf ook te accepteren dat je de huidige situatie niet altijd volledig kunt analyseren, laat staan dat je alle uitgangspunten volledig kunt specificeren. Hoe dynamischer en complexer de omgeving hoe meer onzekerheden en hoe meer voortschrijdend inzicht er zal optreden.

Door vanuit een conceptuele benadering te werken aan veiligheids- en beveiligingsvraagstukken is het mogelijk om toe te werken naar uitgangspunten met daarin de benodigde functionaliteiten en specificaties en (eventueel) systeemontwerpen.

Stap 2: Ontwerp & realisatie

De context die is vastgesteld en de uitgangspunten die zijn geformuleerd in stap 1 ‘creëer inzicht’, zijn het vertrekpunt voor de tweede stap en vormen de basis voor het ontwerpen en realiseren van een pakket aan maatregelen.

Het ideale pakket aan maatregelen is in samenhang ontworpen vanuit de relevante risico’s en wet- en regelgeving en heeft de juiste balans he tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.

Tijdens de ontwerp en realisatiefase heeft de veiligheidsketen een belangrijke functie in het selecteren van de juiste maatregelen die zorgen voor de juiste balans tussen beheersing van risico’s en incidenten.

Om te komen tot deze balans is specialistische kennis noodzakelijk. Kennis over security & risk management, relevante wet- en regelgeving, technische beveiligingsoplossing en  brandbeveiligingsinstallaties. Maar ook samenwerken en afstemmen zijn in deze fase van belang. Denk maar eens aan de koppeling van beveiligingstechniek met een meldkamer en de relevante procedures. Of het selecteren van de juiste beveiligingsdienstverlener. Of hoe je als organisatie omgaat met toegang tot je gebouw of verschillende ruimten. Maar ook hoe je de besturing van het management en beheer op de veiligheidsketen inricht. Dit maakt allemaal onderdeel van het succes van de hele veiligheidsketen en de invloed wat het heeft op het creëren van een veilige omgeving voor u, uw werknemers en de continuïteit van uw processen.

Stap 3: Management & beheer

Mede door de complexiteit en de snelheid waarmee veranderingen de laatste decennia plaatsvinden is het belang van goed management en beheer de laatste jaren belangrijker geworden. Het inrichten van management en beheer van de veiligheidsketen is van het grootste belang om ook na het ontwerp en de realisatie te kunnen blijven vertrouwen op een pakket aan maatregelen. Denk maar eens aan het periodiek oefenen met het team bedrijfshulpverleners of een crisisteam voor een calamiteit. Of het periodieke onderhoud van de beveiligingssystemen.

Integraal management helpt hierbij, ondersteund met de belangrijkste kenmerken van ketensamenwerking en de aandacht voor het continu verbeteren van veiligheid en beveiliging. Dat houdt kort gezegd in dat je integraal samenwerkt aan veiligheid en beveiliging. Vanuit een gemeenschappelijk doel werk je met verschillende ketenpartijen samen aan veiligheid die op hun beurt voor ogen hebben wat hun bijdrage is in het grotere geheel en begrijpen hoe dit samenvalt.

Vanuit security management perspectief helpt dit omdat het richting geeft aan de organisatie en onderliggende processen van de veiligheidsketen. Het activeert en stimuleert de duurzame samenwerking in de keten, zorgt voor focus op kennisdeling en dat partijen met eigen verbeterinitiatieven kunnen komen, onderhoudt relaties en zorgt voor keten brede communicatie én viert successen met elkaar.

Belangrijkste effecten van samenwerken in de keten zijn:

 • Snelheid: In de huidige maatschappij wordt verwacht dat alles steeds sneller gaat. Door samen te werken in de keten en processen beter op elkaar aan te laten sluiten is dit ook (aantoonbaar) mogelijk en kun je sneller op een calamiteit reageren.
 • Kwaliteit: Kwaliteit moet door samenwerking in de keten verbeteren en moet continu aan verbetering onderhevig zijn. Betere kwaliteit zou moeten zorgen voor afname van bijvoorbeeld valse alarmen, beter voorbereid zijn tijdens calamiteiten, goed functionerende beveiligingssystemen in algemene zin. Door te samenwerken in de keten is het mogelijk de kwaliteit in de hele veiligheidsketen end-to-end te verbeteren.
 • Lagere kosten: Ondanks dat er sneller en beter gewerkt moet worden, is er vaak ook nog de eis dat het zo goedkoop mogelijk moet. Samenwerken in de veiligheidsketen zorgt voor meer efficiëntie en effectiviteit en dat zorgt weer voor kostenverlaging.

Op zoek naar een vernieuwende aanpak?

En een partner die zich hierin onderscheidt? Waarbij je meer inzicht krijgt in veiligheid en beveiliging binnen jouw organisatie? Maak dan een afspraak met Trigion Next.