Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening ondertekend

Meer kansen voor studenten, werkzoekenden en werknemers in de Facilitaire Dienstverlening. Meer uren werken binnen een bestaand arbeidscontract via combinatiebanen en ontwikkelvouchers waarmee je je kunt (bij)scholen: dat zijn enkele maatregelen uit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening dat donderdag 31 oktober jl. werd ondertekend door werkgevers uit deze sector, het onderwijs, de gemeente Rotterdam en het UWV. Via dit Leerwerkakkoord krijgen studenten, werkzoekenden en werknemers meer kansen in de Facilitaire Dienstverlening. Ook wordt de mismatch tussen vraag en aanbod hiermee aangepakt.

De maatregelen uit het Leerwerkakkoord moeten er onder andere toe leiden dat jaarlijks 50 extra jongeren kiezen voor een opleiding in de Facilitaire Dienstverlening, dat uitval uit de sector met 5% vermindert en dat jaarlijks 125 werkzoekende Rotterdammers aan de slag worden geholpen. De facilitaire sector kampt, net als veel andere sectoren, met een aantal uitdagingen. Er staan veel vacatures open in de regio, maar invulling ervan blijkt lastig. De afspraken in het Leerwerkakkoord helpen jongeren, werkzoekenden en werknemers om zich te ontwikkelen, om aan het werk te komen en om dat werk te houden. Het leerwerkakkoord is een mooie samenwerking om mensen aan een duurzame baan te helpen in een sector met veel ontwikkelmogelijkheden.”

Combinatiebanen

Een baan in de schoonmaakbranche is vaak parttime. Om uit een uitkeringssituatie te komen, hebben mensen behoefte aan een grotere contractomvang. Via combinatiebanen (ook wel ‘stapelbanen’ genoemd) kunnen werknemers zich binnen een bestaand arbeidscontract ontwikkelen en meer uren maken. Gewerkte uren van twee (parttime) functies kunnen worden gecombineerd, dat kan bij de eigen werkgever zijn en straks mogelijk ook bij een andere werkgever. Dit kan ook een werkgever zijn uit een andere branche binnen de sector dienstverlening, bijvoorbeeld beveiliging, catering of hospitality (gastvrouw/heer).

Ontwikkelvouchers

Daarnaast worden er door de werkgevers ieder jaar ontwikkelvouchers beschikbaar gesteld voor studenten en 45+ers. In 2020 zijn dit 70 vouchers. Deze persoonlijke ontwikkelbudgetten bieden extra loopbaanperspectief. Voor oudere medewerkers zonder startkwalificatie biedt dit bijvoorbeeld extra mogelijkheden om zich om of bij te scholen, binnen en buiten de sector.

Opleiden

Tegelijkertijd gaan de bedrijven en onderwijsinstellingen intensiever samenwerken, door gezamenlijk opleiden via vakscholen en leerroutes. Bedrijven leiden de toekomstige werknemers op terwijl ze gebruik kunnen maken van de expertise van de scholen en bieden huidige werknemers meer perspectief als leermeester binnen het bedrijf. Scholen kunnen door samenwerking tussen docenten en leermeesters meer onderwijsprogramma’s ontwikkelen. Naar voorbeelden zoals Topacademies en Entree Werk worden meer concepten ontwikkeld. Daarnaast wordt niet alleen meer gekeken naar een afgeronde opleiding, maar ook naar (deel)certificaten in het beroep. Hiermee is het mogelijk om aan het werk te gaan zonder dat de gehele opleiding al is afgerond. Ook het verbeteren van de taalvaardigheid en het terugdringen van laaggeletterdheid komen aan bod. Onderwijs levert hierdoor een constructieve bijdrage aan dit leerwerkakkoord. Door intensieve samenwerking met het bedrijvenleven ontstaan nieuwe kansen voor de jonge generatie.

Partners

De negen partners die het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening hebben getekend, zijn Facilicom Group (Gom), Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam. Dit is het vierde Leerwerkakkoord dat is afgesloten. Eerder zijn er afspraken gemaakt met de haven, het MKB en inzake de energietransitie (gebouwde omgeving). Het doel is steeds om door het maken van afspraken tussen ondernemers, onderwijs en overheid de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken en kansen te creëren. Elk Leerwerkakkoord wordt ingevuld aan de hand van drie pijlers: van school naar werk van werk naar werk en (weer) aan het werk. In voorbereiding zijn akkoorden voor Zorg, Bouw; en Transport & Logistiek.

De vertegenwoordigers van Facilicom Group, Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam bij het door hen ondertekende Leerwerkakkoord.

De vertegenwoordigers van Facilicom Group, Vebego, CSU, Randstad, Zadkine, Albeda, VNO-NCW, UWV en de gemeente Rotterdam bij het door hen ondertekende Leerwerkakkoord.