Duurzame facilitaire dienstverlening: Stap 3 - 6

Facilitaire dienstverlening verduurzamen en veranderingen verankeren in je organisatie, is een flinke uitdaging. Hoe dicht je de kloof tussen goede bedoelingen en effectieve verduurzaming op uitvoeringsniveau? Facilicom heeft hiervoor en integrale en structurele oplossing: het 7-stappen programma Duurzaam Doen. Op deze pagina lichten we stap 3 tot en met 6 toe.

Stap 3 tot en met 6 verduurzaming facilitaire dienstverlening

Met de voorafgaande stappen, stap 1 en 2, bepaal je de ambitie en de scope voor de verduurzaming van je facilitaire processen. In deze eerste stappen bepaal je welke processen je wilt verduurzamen, definieer je je doelen en je strategie, en alloceer je het budget. Op deze pagina lichten we toe hoe je met de vervolgstappen je ambities concretiseert en een routekaart uitzet voor duurzame veranderingen in de uitvoering.

Verduurzaming facilitaire dienstverlening met programma Duurzaam Doen stap 3-4

Succesvol en blijvend je facilitaire dienstverlening verduurzamen? Neem contact met ons op, voor een nadere toelichting van ons structurele verduurzamingsprogramma.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stap 3: uitvoeren scan

In deze stap breng je de huidige situatie in kaart. Binnen de gekozen scope stel je vast of er al duurzaamheidsprocessen in gang zijn gezet, beoordeel je de effectiviteit ervan, onderzoek je wat je nog meer kunt doen en wat er verbeterd kan worden. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer: hoe zijn processen ingericht? En: welke producten zijn geselecteerd? Antwoorden hierop krijg je door het uitvragen van informatie bij leveranciers, meelopen op de werkvloer om te ervaren wat kansen en belemmeringen zijn op uitvoerend niveau en vragen stellen aan leveranciers en de medewerkers die actief zijn in de dagelijkse processen.

Stap 4: huidige situatie in kaart brengen

Deze fase is ontwikkeld voor de analyse van de data die in stap 3 zijn verzameld. De analyseresultaten presenteren we in een workshop voor de Decision Making Unit (DMU), om de streefwaarden voor verduurzaming vast te leggen. Voor een succesvolle implementatie van de plannen is het van belang om ‘gebruikers’ en ‘leveranciers’ goed en tijdig te informeren over de streefwaarden of mee te nemen in de totstandkoming hiervan. In hun uitvoerende rol moeten zij immers zorgdragen voor het behalen van de kritieke prestatie indicatoren (kpi’s) en het borgen van de veranderingen.

Verduurzamen facilitaire dienstverlening met programma Duurzaam Doen stap 5 en 6

Stap 5: roadmap opstellen

Voorafgaand aan de ‘Doen-fase’ (stap 6) biedt stap 5 een helder inzicht in de doelen, gerelateerd aan de tijd. In deze stap worden de doelen uitgezet in een actieplan of roadmap, aan de hand van de analyseresultaten in stap 4. Als strategisch planningsinstrument visualiseert de roadmap de gewenste voortgang van de verduurzaming doordat acties en streefwaarden op een tijdlijn zijn geplaatst.

Stap 6: Doen

Alle voorgaande stappen zijn een voorbereiding op stap 6, die kortweg Doen heet. Alle betrokken volgen de routekaart waarop de acties en de streefwaarden zijn gemarkeerd. Met onze Duurzaam Doen-procesbegeleiding bieden we hulp bij de uitvoering van de acties. Denk aan een operationele planning voor de organisatie van de acties en uitvoering geven aan het communicatieplan. Begeleider van het proces is een professional met kennis en ervaring op het gebeid van verandermanagement, communicatie en duurzaamheidsimplementatie.

Meer weten?

Wil je weten hoe je facilitaire processen verduurzaamt en verankert in je bedrijfsvoering?
We lichten ons Duurzaam Doen-programma en de toepassing in jouw organisatie graag toe.

Medewerkers energiemanagement die datarapport energiemonitoring bekijken
Facilicom Energiemanagement

Bel ons: 088 - 2987500

Van Leeuwenhoekweg 1, 5482 TK Schijndel

Zie ook onze andere webpagina’s over Duurzaam Doen:

Energiezuinig en groen gebouw met glasgevel die uitzicht biedt op bomen en omliggende gebouwwen

Inleiding Duurzaam Doen

Afval scheiden en hergebruiken, plastic producten verminderen, voedselverspilling voorkomen… kortom, meer duurzaamheid op de werkvloer. We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De motivatie is er meestal wel en de intentie ook. Maar succesvol en blijvend verduurzamen van facilitaire dienstverlening is niet eenvoudig.

Verduurzamen facilitaire dienstverlening met programma Duurzaam Doen - stap 1-2

Duurzaam Doen Stap 1 - 2

Op deze pagina lichten we de eerste fundamentele stappen van het Duurzaam Doen 7-stappenplan toe: de Kick off (Stap 1) en het bepalen van de organisatie-onderdelen en de facilitaire processen die je wilt opnemen in het programma, oftewel de scope (Stap 2).

Verduurzame facilitaire dienstverlening Stap 7

Duurzaam Doen Stap 7

Met de eerste 6 stappen (zie stap 1 en 2 en stap 3-6) van het Duurzaam Doen-programma bewandel je stapsgewijs en planmatig het traject van ambitie naar uitvoering (stap 6). Daarmee heb je alle stappen van denken naar doen (implementatie) gezet. Taak volbracht, over naar de orde van de dag? Nee, want het vasthouden van duurzame verandering vraagt onderhoud. Daarom hebben we stap 7 toegevoegd aan het programma.